BUSINESS PERFORMANCEบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิต-จำหน่าย สายเคเบิ้ล
ตัวนำไฟฟ้าทั้งแบบอลูมิเนียม และทองแดง รวมถึงเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า CTW ให้แก่หน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการรักษาระดับความเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตสายเคเบิ้ลของประเทศไทย บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ด้วยการค้นคว้า วิจัย พร้อมพัฒนาและเลือกสรรเทคโนโลยีเครื่องจักรตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศ อย่างรอบด้าน จนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมั่นคงสืบไป

ผลิตภัณฑ์ของเรา

จากการนำนวัตกรรมพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต สร้างให้เกิดสายการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพสามารถผลิตสายไฟฟ้า
สายเคเบิ้ลที่มีความหลากหลายทั้งคุณสมบัติและรูปแบบการใช้งานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยผลิตภัณฑ์
ของเรา แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท