ผลิตภัณฑ์ของเรา

"ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สร้างสรรค์จากประสบการณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย"
จากการนำนวัตกรรมพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยทำให้เกิดเป็นกระบวนการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพสามารถผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลที่มีความหลากหลาย ทั้งคุณสมบัติและรูปแบบการใช้งาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน โดยผลิตภัณฑ์ของเรา แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภทดังนี้


CLIENT REFERENCE

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศเป็นตลาดหลักที่สำคัญ ลูกค้ามีทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชน ลูกค้าสำคัญของบริษัท อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.-EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.-PEA) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.-MEA) และรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปแล้วได้แก่ บจม. ทีโอทีคอร์ปอเรชั่น (TOT) เป็นต้น

STANDARD

CTW เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลคุณภาพสูงซึ่งมีมาตรฐานที่ได้รับรองทั้งภายใน และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานราชการและสถาบันทดสอบอิสระที่น่าเชื่อถือต่างๆ อาทิ
● ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน The Thai Industrial Standard Institute (TISI) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
● ได้รับการอนุญาติจาก PSB Corporation ประเทศสิงคโปร์
● ใบรับรองผลิตภัณฑ์สายทนไฟ จาก TUV SUD สิงคโปร์
● มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สมอ. ได้แก่ ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า มอก. 11-2553 มอก. 2202-2547 มอก. 85-2548 และใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้า มอก. 64-2517 มอก. 838-2531 มอก. 2143-2546 เป็นต้น
● ใบรับรองผลการทดสอบสายแรงดันสูงประเภท 69&115 kV. Underground Cable และสายแรงดันปานกลาง เช่น 12/20 kV 22 kV 33kV และ 6/10 kV จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ (EEI) เป็นต้น