OUR PRODUCTS

"Quality products created by experience
and advanced technology"
We adopt innovative manufacturing technology to optimize our product quality and expand the possibility to achieve diverse of specification and purposes in order to match with fast forwarding demands. Our products are available in 6 categories;


CLIENT REFERENCE

ผลิตภัณพ์ของบริษัทฯ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศเป็นตลาดหลักที่สำคัญ ลูกค้ามีทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชน ลูกค้าสำคัญของบริษัท อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.-EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.-PEA) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.-MEA) และรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปแล้วได้แก่ บจม. ทีโอทีคอร์ปอเรชั่น (TOT) เป็นต้น

STANDARD

CTW เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลคุณภาพสูงซึ่งมีมาตรฐานที่ได้รับรองทั้งภายใน และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานราชการและสถาบันทดสอบอิสระที่น่าเชื่อถือต่างๆ อาทิ
● ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน The Thai Industrial Standard Institute (TISI) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
● ได้รับการอนุญาติจาก PSB Corporation ประเทศสิงคโปร์
● ใบรับรองผลิตภัณฑ์สายทนไฟ จาก TUV SUD สิงคโปร์
● มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สมอ. ได้แก่ ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า มอก. 11-2553 มอก. 2202-2547 มอก. 85-2548 และใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้า มอก. 64-2517 มอก. 838-2531 มอก. 2143-2546 เป็นต้น
● ใบรับรองผลการทดสอบสายแรงดันสูงประเภท 69&115 kV. Underground Cable และสายแรงดันปานกลาง เช่น 12/20 kV 22 kV 33kV และ 6/10 kV จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ (EEI) เป็นต้น