CEO MESSAGE

CEO MESSAGE

Look Beyond

เพื่อให้บรรลุในความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
จึงมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟและสายเคเบิ้ลคุณภาพดีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการค้นคว้าหานวัตกรรมที่ช่วยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
แก่สิ่งแวดล้อม และสามารถรองรับต่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งในอนาคต
 

CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS


แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับกรรมการของ บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ได้ถูกพิจารณาแล้วว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยจะต้อง
 

1. สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของ CTW

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์, สอดคล้องกับกฎหมาย และวัตถุประสงค์ และตัวบทของสมาคมของ CTW และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดมั่น และความตั้งใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ CTW

2. ความลับ

ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดจะต้องไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลใดๆ กรรมการของ CTW ต้องป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับในทางธุรกิจ หน้าที่ของการป้องกันความลับของข้อมูล CTW จะต้องต่อเนื่องแม้หลังจากที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการหรือยุติจากการเป็นกรรมการของ CTW

3. ความซื่อสัตย์และถูกต้องของข้อมูล CTW

ข้อมูลทางธุรกิจของ CTW จะถูกผลิตเป็นรายงานที่เชื่อถือได้และถูกต้อง เพื่อผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, องค์กรภาครัฐและอื่นๆ ข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นทางการของธุรกิจ CTW จะต้องถูกต้อง, ซื่อสัตย์ และสมบูรณ์

4. ข้อมูลภายในของการซื้อขาย

กรรมการที่ดูแลข้อมูลภายในจะระงับรายการการซื้อขาย ธุรกรรมของหลักทรัพย์ของ CTW กรรมการที่ดูแลจัดการไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก่อนการส่งไปตลาดหลักทรัพย์ หรือการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ซึ่งอาจมีผลทางการเงินของมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นธรรมในตลาดการเงิน, การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ CTW

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการต้องไม่วางตัวเพื่อผลประโยชน์ของตนเองที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมกับทุกคนของ CTW การตัดสินใจของกรรมการในทาง ธุรกิจจะต้องทำแต่เพียงผู้เดียวบนผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ CTW

6. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

กรรมการต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้สนับสนุนทางการเงินในลักษณะของการเปิดเผย กระบวนการทางบัญชีกรรมการต้องทำการตัดสินใจอย่างสุจริต, มีความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย และผลประโยชน์ ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทางธุรกิจ

7. ความสัมพันธ์กับลูกค้า

กรรมการต้องสร้างประสิทธิผลในความสัมพันธ์กับลูกค้า CTW บนบรรทัดฐานของความซื่อสัตย์, พฤติกรรมของจริยธรรม และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กรรมการและผู้บริหาร ต้องดูแลรักษา และมีความรับผิดชอบสูงสุดในแง่ของการติดตั้ง และการบำรุงรักษามาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

8. ความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือเจ้าหนี้

กรรมการต้องแน่ใจว่าการซื้อขายในทางปฏิบัติจากซัพพลายเออร์หรือผู้ขายจะได้ผลในการดำเนินการรวมทั้งการเงื่อนไขการยืม และข้อกำหนดได้แก่ วัตถุประสงค์, การชำระคืน, หลักประกัน และข้อผูกพันอื่นๆ

9. ความสัมพันธ์กับพนักงาน

กรรมการต้องแน่ใจว่า CTW มีการจัดสรรความปลอดภัย, ถูกสุขลักษณะ และมีสภาพแวดล้อม ในการผลิตที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ยังต้องให้แน่ใจ CTW ตั้งค่าจ้างที่มีความเท่าเทียมกับการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่า CTW จะจ้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ และมีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

10. ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม, ชุมชน และสังคม

กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม, ชุมชน และสังคมเพื่อการใช้และดูแลสภาพแวดล้อมทรัพยากรของพวกเขา

 

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม