หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
TOPPIC

ขอแจ้งว่าการประชุมสามัญประจำปี 2567 (E-AGM) ของผู้ถือหุ้นของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

จะจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ที่อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ บางนา เพื่อดำเนินกิจการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
AGENDA

1. รับทรายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

4. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำนินงานประจำปี 2566

5. พิจารณาอนุมัติการจ่านเงินบำเหน็จประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานและงดจ่ายให้แก่กรรมการ

6. พิจารณากำหนดกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2567

7. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

8. พิจารณาแต่ตั้งผุ้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
LOCATION

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
(+66) 2 745 6118 - 30

ใส่ความเห็น