ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.
TOPPIC
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
DETAILS

►วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.
► การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
DESCRIPTION
DOWNLOAD
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
Download
2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Download
LOCATION

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 12 A ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

(+66) 2 745 6118 - 30

ใส่ความเห็น