Meeting of shareholders

INVESTOR RELATION

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับสมบูรณ์
>>Download<<<
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563
>>Download<<<
3.รายงานประจำปี 2563ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
>>Download<<
4.ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
>>Download<<
5.ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
>>Download<<
6.ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
>>Download<<



7.การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
>>Download<<
8.เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
>>Download<<<
9.แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
>>Download<<<
10.แผนที่สถานที่จัดประชุม
>>Download<<<
11.แนวปฎิบัติในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
>>Download<<<
12.หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
>>Download<<<



 

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม