Meeting of shareholders

INVESTOR RELATION

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ฉบับสมบูรณ์
>>Download<<
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561
>>Download<<<
3. รายงานประจำปี 2561 (ในรูปเล่ม)
>>Download<<
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ
>>Download<<
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระ
>>Download<<
6. ข้อมูลบังคับการประชุม
>>Download<<7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี
>>Download<<
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม AGM
>>Download<<<
9. แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 (รูปแบบหนังสือ)
>>Download<<<
10. แผนที่
>>Download<<<
11. หนังสือมอบฉันทะ
>>Download<<< 

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม