วิสัยทัศน์และพันธกิจ
จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ประวัติบริษัท
นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม, สุขลักษณะ และนโยบาย
ความปลอดภัย
ลูกค้าของเรา

CTW มีการค้นคว้าในการปรับปรุงการดำเนินการผลิต การใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ก้าวหน้า

เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยที่มีการแข่งขันด้านราคา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้บรรลุในความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทได้รับความไว้วางใจในการผลิตสาย

และเคเบิ้ลแก่องค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ และเอกชน

กฟผ : ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟน : การไฟฟ้านครหลวง

ทีโอที : บริษัททศทคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กสท : การสื่อสารแห่งประเทศไทย: บริษัทกสทโทรคมนาคมจํากัด NBIA: สนามบินสากลกรุงเทพแห่งใหม่

การส่งออก : CTW ได้ส่งออกสายเคเบิ้ลคุณภาพสู่อาเซียน,โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงค์โปร, อินโดนีเซีย,

ฟิลิปปินส์ และอินโดจีนเป็นเวลาหลายปี