ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
กำลังการผลิต
ใบรับรองผลิตภัณฑ์
ใบรับรอง ระบบการผลิต
ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
แค็ตตาล็อกโรงงานได้รวมเทคโนโลยีล่าสุด กับการควบคุมมาตรฐานสูงสุดตลอดกระบวนการผลิตซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ์ดังนี้

  1. Aluminum cable plant.
  

  2. Low voltage power cable plant.
  

   3. High voltage power cable plant.
  

  4. Telecommunication cable plant.