ข้อมูลบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ราคาหุ้น
ข้อมูลสำคัญบริษัท
ข่าวสารบริษัท
งบการเงิน
รายงานประจำปี
ประวัติการซื้อขาย
ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อสำหรับนักลงทุน
2560/2017 English
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 Thai pdf
  • ตามที่ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ไปแล้วนั้น

    บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

    แก้ไขล่าสุด วันที่ 8 พฤษภาคม 2560