วิสัยทัศน์และพันธกิจ
จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการ
ทีมงานบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ประวัติบริษัท
นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม, สุขลักษณะ และนโยบาย
ความปลอดภัย
ลูกค้าของเรา
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรณสูต รองประธานกรรมการ
2. นายซุน ทาว-เฮิน กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายเกษม กุหลาบแก้ว กรรมการบริหาร
4. นางสุนันทา แพงศุข กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)
5. นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การขายและการตลาด)
6. นายสุวิทย์ วีระพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การผลิตและวิศวกรรม)
7. นายกุ้ย ชิ-จง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การวางแผน)
8. นายพลวัฒน์ เจริญสุขไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (บุคคลและธุรการ)
9. นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การประกันคุณภาพ)
10. นายจัง เซ้า-ชุน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการ)
11. นางอาภาณัฐ วงษ์จริต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี