ข้อมูลบริษัท
ผู้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ราคาหุ้น
ข้อมูลสำคัญบริษัท
ข่าวสารบริษัท
งบการเงิน
รายงานประจำปี
ประวัติการซื้อขาย
ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อสำหรับนักลงทุน
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2555
Shareholders Group % of holding
1. บริษัท สิงเวล จำกัด 21.86
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 12.90
3. บริษัท ไทรเจ้น อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 12.46
4. บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด 9.10
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6.44
6. บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด 5.07
7. Quam Securities Company Limited A/C Client 3.62
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.57
9. RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 1.26
10. Mr. Si Lok Mark Lee 0.88
11. บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด 0.80
12. นายซุน ทาว–เฮิน 0.74
13. นายทง อิ เจียว 0.68
14. บริษัท อิตัลไทยโอลดิ้ง คัมปะนี จำกัด 0.66
15. นายสหนันท์ เชนตระกูล 0.50
16. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย 21.46
Total 100.00