ข้อมูลบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ราคาหุ้น
ข้อมูลสำคัญบริษัท
ข่าวสารบริษัท
งบการเงิน
รายงานประจำปี
ประวัติการซื้อขาย
ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อสำหรับนักลงทุน

  ชื่อบริษัท :บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
  สัญลักษณ์ : CTW

  กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ : ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย Aluminium Cables, Low Voltage Copper Cables,
   XLPE Insulated High Voltage Cables, Telephone Cables, Fiber Optic Cables and Enameled Wires.
  ที่อยู่ : : 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
   ประเทศไทย
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2745-6118
  เบอร์แฟกซ์ : 0-2745-6131-2
  เว็บไซต์ : www.ctw.co.th
  จำนวนพนักงาน : 470 คน
  ทุนจดทะเบียน : 1,999,288,350 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,912,465,850 บาท (ณ 10 ตุลาคม 2005)
  หุ้นจดทะเบียน : หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 382,493,170 หุ้น
  ราคาพาร์ : 5.00 บาท
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : 49.00%
  หุ้นต่างด้าว : 186,475,595 หุ้น
  นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฏหมายและคณะกรรมการ
  จะเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ