บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของสายไฟ

  และสายเคเบิ้ล และสายโทรคมนาคมในประเทศไทย บริษัทได้มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของสายไฟ และเคเบิ้ล
  ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี ค.ศ.1967

นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

"ลูกค้าพอใจ พัฒนาต่อเนื่อง ป้องกันเรื่องมลพิษ มุ่งปฏิบัติกิจตามกฏหมาย"