วิสัยทัศน์และพันธกิจ
จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ประวัติบริษัท
นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม, สุขลักษณะ และนโยบาย
ความปลอดภัย
ลูกค้าของเรา

เป้าหมายของเราคือเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรการผลิต,

การปฏิบัติในการดำเนินการของเราเพื่อตอบรับกับสิ่งแวดล้อม และสร้างสุขลักษณะ และการปฏิบัติอย่างปลอดภัย

และทำงานในสิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้
  • มุ่งมั่นดำเนินการในเชิงรุกในการลดการบาดเจ็บจากการทำงาน และความเสี่ยงในการเจ็บป่วย และส่งเสริมด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ของพนักงาน
  • มุ่งมั่นในการป้องกันมลพิษ, อนุรักษ์พลังงาน และลดของเสียในการดำเนินงาน
  • ค้นหาวิธีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติให้ต่ำที่สุด