Welcome to CTW
  Map:

 สำนักงาน 
  เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา ชั้น 12A
  ถ.บางนา-ตราด กม. บางนา กทม. 10260
  website : http://www.ctw.co.th
  E-mail :
   เบอร์โทร: 66-2-745-6118
   เบอร์แฟกซ์: 66-2-745-6131-32

  
 โรงงาน 

  35/2, ถ.สุวินทวงศ์์ กม.55 ศาลาแดง
  บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
  เบอร์โทร : 66-38-593401-10
  เบอร์แฟกซ์ : 66-38-593400