วิสัยทัศน์และพันธกิจ
จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ประวัติบริษัท
นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม, สุขลักษณะ และนโยบาย
ความปลอดภัย
ลูกค้าของเรา

แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับกรรมการของ บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ได้ถูกพิจารณาแล้วว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยจะต้อง   1.สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของ CTW

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์, สอดคล้องกับกฎหมาย และวัตถุประสงค์ และตัวบทของสมาคม

ของCTWและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดมั่น และความตั้งใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ CTW


   2.ความลับ

ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดจะต้องไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลใดๆ กรรมการของ CTW ต้อง

ป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับในทางธุรกิจ หน้าที่ของการป้องกันความลับของข้อมูล CTWจะต้องต่อเนื่อง

แม้หลังจากที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการหรือยุติจากการเป็นกรรมการของ CTW


 3.ความซื่อสัตย์และถูกต้องของข้อมูล CTW

ข้อมูลทางธุรกิจของ CTW จะถูกผลิตเป็นรายงานที่เชื่อถือได้และถูกต้อง เพื่อผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า

, องค์กรภาครัฐและ อื่นๆ ข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นทางการของธุรกิจ CTW จะต้องถูกต้อง, ซื่อสัตย์ และสมบูรณ์


   4.ข้อมูลภายในของการซื้อขาย

กรรมการที่ดูแลข้อมูลภายในจะระงับรายการการซื้อขาย ธุรกรรมของหลักทรัพย์ของ CTW กรรมการที่ดูแล

จัดการไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก่อนการส่งไปตลาดหลักทรัพย์ หรือการเผยแพร่ข้อมูลใดๆซึ่งอาจมีผลทางการเงินของ

มูลค่าหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นธรรมในตลาดการเงิน, การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ CTW


   5.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการต้องไม่วางตัวเพื่อผลประโยชน์ของตนเองที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งโดยตรงหรือ

ทางอ้อมกับทุกคนของ CTW การตัดสินใจของกรรมการในทาง ธุรกิจจะต้องทำแต่เพียงผู้เดียวบนผลประโยชน์

ที่ดีที่สุดของ CTW


   6.ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

กรรมการต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้สนับสนุนทางการเงินในลักษณะของการเปิดเผย กระบวนการ

ทางบัญชีกรรมการต้องทำการตัดสินใจอย่างสุจริต, มีความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย และ

ผลประโยชน์ ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทางธุรกิจ


   7.ความสัมพันธ์กับลูกค้า

กรรมการต้องสร้างประสิทธิผลในความสัมพันธ์กับลูกค้า CTW บนบรรทัดฐานของความซื่อสัตย์,พฤติกรรม

ของจริยธรรม และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กรรมการและผู้บริหาร ต้องดูแลรักษา และมีความรับผิดชอบสูงสุด

ในแง่ของการติดตั้ง และการบำรุงรักษามาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์


   8.ความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือเจ้าหนี้

กรรมการต้องแน่ใจว่าการซื้อขายในทางปฏิบัติจากซัพพลายเออร์หรือผู้ขายจะได้ผลในการดำเนินการรวม

ทั้งการเงื่อนไขการยืม และข้อกำหนดได้แก่ วัตถุประสงค์ , การชำระคืน, หลักประกัน และข้อผูกพันอื่นๆ


   9.ความสัมพันธ์กับพนักงาน

กรรมการต้องแน่ใจว่า CTW มีการจัดสรรความปลอดภัย, ถูกสุขลักษณะ และมีสภาพแวดล้อม ในการผลิต

ที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ยังต้องให้แน่ใจ CTW ตั้งค่าจ้างที่มีความเท่าเทียมกับการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่า

CTW จะจ้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ และมีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ


   10.ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม, ชุมชน และสังคม

กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม, ชุมชน และสังคมเพื่อการใช้และดูแลสภาพแวดล้อม

ทรัพยากรของพวกเขา

ประกาศณวันที่ 23 กันยายน 2548(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ