ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
กำลังการผลิต
ใบรับรองผลิตภัณฑ์
ใบรับรองระบบการผลิต
ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
แค็ตตาล็อก  
 

CTW เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลคุณภาพสูงซึ่งมีมาตรฐานที่ได้รับรองทั้งภายใน และต่างประเทศ

ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน The Thai Industrial Standard Institute (TISI) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

* ได้รับการอนุญาติจาก PSB Corporation ประเทศสิงค์โปร