วิสัยทัศน์และพันธกิจ
จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ประวัติบริษัท
นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม, สุขลักษณะ และนโยบาย
ความปลอดภัย
ลูกค้าของเรา
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต รองประธานกรรมการ
3. นายซุน ทาว-เฮิน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
4. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายเกษม กุหลาบแก้ว กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสุนันทา แพงศุข กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)
8. นายลี ไมเคิล เชา ฉุน กรรมการ
9. นายยวน จุ้น ถัง กรรมการ
10. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. นายสตีเฟ่น ช่วย กู่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายสุรชัย ศิริวัลลภ กรรมการอิสระ